Algorithms-by-meme-04: Support Vector Machine (SVM)

Đây là một phương pháp phân loại. Trong thuật toán này, ta sẽ vẽ mỗi điểm dữ liệu (data item) như là một điểm trong không gian n-chiều (n là số feature) với các giá trị của mội tính năng là các giá trị của một trục tọa độ cụ thể.

Lấy ví dụ, nếu chúng ta có hai feature là Chiều cao và Độ dài sợi tóc của một người, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ 2 biến đó trong một chiều không gian cố định, với mỗi một điểm sẽ ứng với 2 toạ độ.

drafting…

8 comments On Algorithms-by-meme-04: Support Vector Machine (SVM)

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer