Algorithms-by-meme-10: Gradient Boosting & AdaBoost

GBM & AdaBoost đang thúc đẩy các thuật toán được sử dụng khi chúng ta đối phó với rất nhiều dữ liệu để đưa ra dự đoán với công suất dự đoán cao. Boosting là một thuật toán “học quần thể” kết hợp với các dự báo của một vài estimator để cải thiện mạnh mẽ hơn một estimator duy nhất. Nó kết hợp nhiều yếu tố dự báo yếu hoặc trung bình để tạo nên một yếu tố dự báo mạnh mẽ. Các thuật toán Boosting luôn thể hiện tốt trong các cuộc thi khoa học dữ liệu như Kaggle, AV Hackathon, CrowdAnalytix.

ref: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/09/common-machine-learning-algorithms/

https://mlcourse.ai/articles/topic10-boosting/

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer